اعضای اصلی شرکت

دکتر لیلا پیربنه
(مدیرعامل)
مهندس سید محمود بکائی
(مدیرفنی)
دکتر امیر گلپایگانی
(مدیر تحقیق و توسعه)
مهندس محسن علیمردانی
(مدیر انفورماتیک)